Opoczno

Środa/12.8.2020
|Hilarii, Juliana, Lecha
3.JPG
Konkurs z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
14-02-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) prowadzące na terenie Powiatu Opoczyńskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym niniejszym konkursem.

 

 

 

I. Rodzaj zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:

 

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w czasie pozalekcyjnym alternatywą wobec uzależnień i przemocy w wymiarze 8 godzin dziennie w gminie Opoczno.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 25.000,00 zł.

 1. Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej w gminie Opoczno.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 5.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznania dotacji:

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817),
 • Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok, stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr XXII/156/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 1. Dotacje na zadania wskazane w części I zostaną przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadań publicznych, wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10 % kosztów zadania.
 4. Do wkładu własnego podmiotu wnioskującego nie wlicza się kosztów związanych
  z korzystaniem z pracy wolontariuszy.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, kompletne i prawidłowe
   tj. sporządzone z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 7. Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.
 8. Po dokonaniu wyboru oferty i ogłoszeniu wyników konkursu, bez zbędnej zwłoki, zostanie zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego, zwana dalej „ umową”.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
 3. Dotowane z budżetu Powiatu Opoczyńskiego mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie.

 

IV. Termin i zasady składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ).
 3. Do oferty należy dołączyć – kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione w tym osoby uprawnione do podpisania oferty ( odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy był wydany ).
 4. Oferty należy składać do dnia 8 marca 2017 r. w zaklejonych kopertach
  z dopiskiem „ Przeciwdziałanie patologiom społecznym „ w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 A, 26-300 Opoczno
  do godz. 15.30 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Opocznie ( decyduje data wpływu do Starostwa ).

 

V. Tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach obejmujących: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Tylko pozytywny wynik oceny formalnej warunkuje przejście
  do etapu drugiego tj. oceny merytorycznej.
 2. Otwarcia, rozpatrzenia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na zasadach określonych w przepisach ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.
 3. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert rozpatrzy je i oceni w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  Kryteria formalne:

Przy badaniu ofert:

a) ocenia się czy podmiot składający ofertę jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

b) ocenia się czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

c) ocenia  się  kompletność i poprawność sporządzenia oferty,

d) sprawdza się czy oferta została złożona w terminie.

 

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów formalnych, w tym oferty złożone po terminie  podlegają odrzuceniu.

 

2) Kryteria merytoryczne:

        Przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

b) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne,

d) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Przy podejmowaniu decyzji będą brane pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepszej oferty.

Za każde kryterium mogą być przyznane punkty w skali od 1 – 10.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym tego samego rodzaju
w 2016 roku Powiat Opoczyński udzielił dotacji w kwocie 30.000,00 zł., w bieżącym roku przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opocznopowiat.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.opocznopowiat.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie www.bip.opocznopowiat.pl.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.