Opoczno

Wtorek/28.5.2024
|Augustyna, Ingi, Jaromira
2.jpg
Karta parkingowa - zasady ogólne i zasady wydawania
29-01-2016
 
 
 
 
Wyślij link mailem

I.Informacje ogólne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) nastąpiły zmiany dotychczasowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej jest Przewodniczący wybranego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a dla placówki Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwy ze względu na siedzibę placówki.

 

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Dnia 1 lipca 2015 r. straciły ważność wszystkie karty parkingowe wydane na czas określony lub bezterminowy,  wydane przed 1 lipca 2014 r.

Obecnie kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat (również w przypadku orzeczeń wydanych na czas nieokreślony).

 Karta parkingowa traci ważność:

1) po upływie terminu ważności karty;

2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;

3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony.


Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat . W tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

III. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 roku, kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:
  • znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna),

Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie posiadanego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej ( pkt. 9 „spełnia” ).

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą, to karta ta straciła ważność dnia 30 czerwca 2015 r.

  1. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka.

 

IV. Warunki uzyskania karty parkingowej

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie na podstawie wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:

1)  o niepełnosprawności

2)  o stopniu niepełnosprawności,

3)  o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie to musi zawierać wskazanie w zakresie karty parkingowej – pkt 9 orzeczenia „spełnia”.

 

V. Opłata za wydanie karty parkingowej

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r. oprócz  opłaty za wydanie karty parkingowej,  planowana jest dodatkowa opłata tzw: „opłata ewidencyjna”.

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść do kasy Starostwa Powiatowego w Opocznie, przy ul. Kwiatowej 1 a, w Kasie (parter) lub na rachunek bankowy ( nr r-ku dostępny w pokoju nr 6 ).

 

VI.  Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.   

 

VII. Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

- Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

-Wniosek placówki składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Ważne: Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę  w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W ww. przypadkach oraz we wniosku placówki, miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej będzie obowiązywać od dnia 01.01.2017 r.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (dopiero od dnia 01.01.2017 r.)

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Na  jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.  
Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1)  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie
do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba niepełnosprawna odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej.

Po upływie ważności karty parkingowej nie jest ona przedłużona automatycznie lecz za każdym razem należy zgłosić się do Urzędu celem spełnienia wymaganych formalności do uzyskania kolejnej karty parkingowej.

Po upływie ważności dotychczasowej karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania placówki w chwili składania kolejnego wniosku o wydanie nowej karty parkingowej zobowiązana jest do zwrotu starej (nieaktualnej) karty parkingowej, celem dokonania jej zniszczenia. Dotyczy to jedynie kart parkingowych wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.