Opoczno

Środa/08.7.2020
|Arnolda, Edgara, Elżbiety
3.JPG
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON
23-06-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące na terenie Powiatu Opoczyńskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym niniejszym konkursem.

I. Rodzaj zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

 1. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a)      doradztwo zawodowe

b)      przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznania dotacji.

 1. Zasady przyznania wsparcia na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.),
 • Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok, stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr XXII/156/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 1. Wsparcie na zadania wskazane w części I zostanie przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10 % kosztów zadania.
 4. Do wkładu własnego podmiotu składającego ofertę nie wlicza się kosztów związanych
  z korzystaniem z pracy wolontariuszy. Wkład własny muszą stanowić wyłącznie środki finansowe.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, kompletne i prawidłowe
   tj. sporządzone z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Kwota przyznanego wsparcia może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 7. Przyznanie wsparcia w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.
 8. Po dokonaniu wyboru oferty i ogłoszeniu wyników konkursu, bez zbędnej zwłoki, zostanie zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego, zwana dalej „ umową”.
 9. Środki finansowe uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów: związanych  z realizacją przedmiotowego zadania, z zastrzeżeniem:

a)      Koszty osobowe i bezosobowe ( umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) –  nie mogą przekroczyć  40% przyznanej dotacji.

b)      Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektu (plakaty, ulotki, informacje prasowe itp.) – nie mogą przekroczyć   - 5% przyznanej dotacji.

c)      Koszty administracyjne zadania (materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp.)nie mogą przekroczyć -  5% przyznanej dotacji.

 1. Środki finansowe uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego nie mogą być wykorzystane na:

a)      remonty i adaptacje pomieszczeń,

b)      pokrycie kosztów utrzymania biura,

c)      wynagrodzenia osób nie związanych z realizacja zadania,

d)      spłatę zaciągniętych zobowiązań,

e)       zakup środków trwałych

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od 10.08.2017r. do 15.11.2017r.
 2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
 3. Finansowane z PFRON  mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł ( m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków samorządowych, funduszy strukturalnych, itd.)
 5. Środki finansowe mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego  na które zostanie przyznana dotacja.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie.
 7. Zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 8. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta wynosi 10% kwoty zadania.

IV. Termin i zasady składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej             z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ).
 3. Do oferty należy dołączyć – kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione, w tym osoby uprawnione do podpisania oferty (podpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy był wydany).  kopię aktualnego statutu potwierdzającego prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

 1. Oferty należy składać do dnia 21.07.2017r. do godz. 15.30w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zadanie zlecane z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – konkurs 2017„w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2A, 26-300 Opoczno lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz adres zwrotny.

V. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach obejmujących: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Tylko pozytywny wynik oceny formalnej warunkuje przejście
  do etapu drugiego tj. oceny merytorycznej.
 2. Otwarcia, rozpatrzenia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na zasadach określonych w przepisach ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.
 3. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert rozpatrzy oferty i oceni w oparciu o następujące kryteria:

1)      Kryteria formalne:

Przy badaniu ofert:

a)      ocenia się czy podmiot składający ofertę jest organizacją pozarządową
lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      ocenia się, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym
w niniejszym ogłoszeniu,

c)      ocenia  się  kompletność i poprawność sporządzenia oferty,

d)      sprawdza się, czy oferta została złożona w terminie.

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów formalnych, w tym oferty złożone po terminie  podlegają odrzuceniu.

2)      Kryteria merytoryczne:

        Przy rozpatrywaniu ofert:

a)      ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będą realizować zadania publiczne,

d)      uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, (wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych).

e)      uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)       uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Przy podejmowaniu decyzji będą brane pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepszej oferty.

Za każde kryterium mogą być przyznane punkty w skali od 1 – 10

 1. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków dzielona przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.
 2. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową oferty.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji oraz o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Opoczyńskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 4. W przypadku, gdy oferent otrzyma niższą kwotę dotacji od wnioskowanej powinien w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia dostarczyć korektę kosztorysu i/lub korektę harmonogramu lub wycofać swoją ofertę.
 5. W przypadku:

- niedostarczenia przez podmiot w wymaganym terminie korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu,

- dostarczenia korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu niezgodnej z decyzją Zarządu Powiatu Opoczyńskiego,

uznaje się, że oferent wycofał swoją ofertę.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Wielkość kosztówzwiązanych z realizacją zadania publicznego tego samego rodzaju                   w 2016r. oraz w roku ogłoszenia otwartego konkursu  – 0,00zł.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.bip.opocznopowiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (http://pup.opoczno.ibip.pl) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                 w Opocznie (www.opocznopowiat.pl), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy   w Opocznie (www.opoczno.praca.gov.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie i Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.

Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji PublicznejStarostwa Powiatowego w Opocznie www.bip.opocznopowiat.pl,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.opocznopowiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (http://pup.opoczno.ibip.pl)  i na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (www.opoczno.praca.gov.pl).

                                                                                                          Starosta

                                                                                                          Józef Róg

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.