Opoczno

Niedziela/12.7.2020
|Brunona, Jana, Wery
2.jpg
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
30-10-2018
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej(Dz. U. 2017r. poz. 2030 z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego raz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 roku”

 

Część I. Zagadnienia ogólne:

1. Konkurs, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie, jest otwartym konkursem ofert 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r. poz. 450 z późn. zm.).

 

2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017r. poz. 2030z późn. zm) zwanej dalej „ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”;

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r. poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 2077
z późn. zm.) zwaną dalej „ ustawą o finansach publicznych”.

 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach konkursu  jest: Iwona Zdonek - Pełnomocnik do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (e-mail: ) tel. (44)741-49-08,

 

Część II. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs dotyczy zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

Nazwa zadania brzmi „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 roku”.

 

W ramach tego zadania powierzone zostanie organizacji pozarządowej, wyłonionej
w wyniku niniejszego konkursu,  prowadzenie w 2019 r. dwóch Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia w 2019 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego
co najmniej 4 godziny dziennie, który może zostać, na żądanie Starosty Opoczyńskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

 

 

2.W ramach jednego Punktu - Punkt III, o którym mowa w pkt 1,nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie po jednym dniu, w każdym tygodniu, w wymiarze minimum 4 godziny dziennie, w następujących lokalizacjach i godzinach:

- Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów,

w poniedziałki w godz.9.00-13.00,

- Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno,

we wtorki w godz.9.00-13.00,

-  Urząd Gminy w Mniszkowie , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków,

w środy w godz. 9.00-13.00,

- Urząd Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż,

w czwartki w godz. 9.00-13.00,

- Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów,

w piątki w godz.9.00-13.00.

3. W ramach drugiego Punktu - Punkt II, o którym mowa w pkt 1, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w wymiarze minimum 4 godziny dziennie w następujących lokalizacjach i godzinach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 5, 26-340 Drzewica,

w poniedziałki w godz. 8.00-12.00,

we wtorki w godz. 8.00-12.00,

w czwartki w godz. 8.00-12.00,

w piątki w godz. 8.00-12.00,

-  Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, w środy w godz. 10.45-14.45

 

4.Wskazane w pkt 2 i 3 harmonogramy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez obydwa Punkty odpowiadają minimum ustawowemu. Ustawodawca wymaga bowiem, aby pomoc taka była udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Starosta może
w uzasadnionych przypadkach wydłużyć czas trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Harmonogramy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uwzględnione zostaną w umowie zawartej przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze niniejszego konkursu.

Część III. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)  Na realizację zadania, w 2019 roku, przeznaczone zostaną środki finansowe
w wysokości 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na jeden Punkt oraz 3% na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w kwocie 5.970,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), która zostanie podzielone proporcjonalnie na dwa Punkty wykonujące zadania z zakresu edukacji prawnej.

Część IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

O powierzenie prowadzenia w 2019 r. Punktów, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem  porad prawnych, informacji prawnych, lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,
o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2019 roku.

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

  - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

 -  profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2)  w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

b)  posiada umowę zawartą z doradcą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2019 roku.

c)  daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:

     -poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego  
    dokumentowaniem,

     -profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

     -przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego 
      nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się
z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie
z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

Część V. Termin i zasady składania ofert:

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu  19 listopada 2018 roku.

 

2. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie,
ul. Kwiatowa 1a,  w godzinach pracy Starostwa, lub przesłać  na adres:

Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26- 300Opoczno.

 

3. Oferty należy składać (przesłać) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego
w 2019 roku”

 

4. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Opocznie.

 

5. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych mogą złożyć ofertę wspólną.

 

VI. Termin realizacji zadania:

 

Termin realizacji zadania -  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

VII. Warunki realizacji zadania:

Organizacja zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

W przypadku przeznaczenia punktu do świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

1) prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej w terminach, wymiarze
i lokalizacji wskazanych w części II pkt 2 niniejszego ogłoszenia, z uwzględnieniem  pkt 4. 

2)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

b)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

3)  udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej osobom uprawnionym wskazanym w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

4) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie związanej z tym dokumentacji na zasadach i w sposób określony w art.5 ust 2, art. 7 i innych przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, rozporządzeniu wydanym na podstawie art.13 tej ustawy oraz  w zawartej umowie,

5) ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3 b. ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2019 roku. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań
z zakresu edukacji prawnej.

W przypadku przeznaczenia punktu do świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

 

1) prowadzenia Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego co najmniej
 w terminach, wymiarze i lokalizacji wskazanych w części II pkt. 3 niniejszego ogłoszenie z uwzględnieniem  pkt. 4. 

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  obejmującego:

a) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc  w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

b)  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie
w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

c) ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok
w szczególności w formach, o których mowa w art. 3 b. ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2019 roku. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań
z zakresu edukacji prawnej.

d) udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej osobom uprawnionym wskazanym w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

e) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie związanej z tym dokumentacji na zasadach i w sposób określony w art. 7 i innych przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, rozporządzeniu wydanym na podstawie art.13 tej ustawy oraz  w zawartej umowie oraz do:

-  prowadzenia działalności statutowej w zakresie objętym konkursem, dysponowania odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,

-  posiadania doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania objętego konkursem,

-  zapewnienia ciągłości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez sprawnie funkcjonujący system zastępstw,
co będzie miało wpływ na ocenę oferty, o której mowa w Części X  pkt 5 lit. b,

-  spełniania wymogów formalnych określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ustawie o działalności pożytku publicznego
i  o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

-  W umowie o realizacji zadania publicznego, o której mowa w § 1, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie
e- poradnika o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów jak również informator o prawach konsumenta,
a organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadnia z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie e-poradnika
o prawach i obowiązkach obywatelskich, -
które zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego – bip.opocznopowiat.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Opoczyńskiego – www.opocznopowiat.pl.

Ponadto, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wydrukowania ww. poradników i wydawania ich mieszkańcom.

Część VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zasady przyznawania dotacji na realizację  zadania, objętego niniejszym ogłoszeniem określają przepisy:

1)      Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)      ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3)      ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem pkt 2, 3  i 4 niniejszej części .

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie i z którą zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 roku”

 

3. Dotacja, o której mowa w Części III, przekazana będzie organizacji pozarządowej w równych 12 transzach miesięcznych, na wskazane przez organizację  konto,  do 25 dnia  każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że pierwsza transza zostanie przekazana do 31 stycznia 2019 r., a ostatnia do 27 grudnia 2019 r.

 

4. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania złożonym w terminie 30 dni od zakończenia jego realizacji.

Zarząd Powiatu może żądać złożenia sprawozdania częściowego w terminie i zakresie wskazanym w żądaniu.

Sprawozdanie powinno być sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r. poz. 1300),

 

Część IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być:

1) sporządzona na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis);

2) sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r. poz. 1300), zwanego dalej „formularzem” lub „drukiem oferty” .Druk oferty można pobrać w Starostwie Powiatowym w Opocznie, w Wydziale Organizacyjnym, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego, pok. 138. Druk jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie (bip.opocznopowiat.pl) oraz na stronie internetowej Powiatu Opoczyńskiego (www.opocznopowiat.pl);

3) sporządzona w języku polskim;

4) podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji
na zewnątrz;

5) poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę;

6) wszystkie załączniki do oferty muszą być wymienione w  części formularza oferty dotyczącej załączników.

 

2.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie w terminie prawidłowo i kompletnie wypełnionego i podpisanego  formularza oferty, z informacjami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem i  treścią formularza, wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu oferty
i  dodatkowo załącznikami obejmującymi:

W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

1) aktualny statut podmiotu składającego ofertę, a w przypadku jego braku inny aktualny dokument potwierdzający zakres prowadzonej działalności i organy uprawnione
do reprezentowania organizacji,

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w części IV pkt. 1 lit. a;

3)  umowy, o których mowa w części IV pkt 1 lit. b;

4)  pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w części IV pkt 1 lit. c;

5)  dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 o których mowa w części IV pkt 1 lit. d;

6)  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych
w celach statutowych oferenta z obszarem, na których została złożona oferta.

7) Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

8) pisemne oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz wyodrębnionego rachunku dla środków otrzymanych z budżetu Powiatu;

9) Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania
w trybie i na zasadach określnych w umowie.

10) informację dotyczącą zasad zapewnienia zastępstwa, w przypadku, gdy osoba udzielająca świadczenia  nie będzie w stanie osobiście  udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

1)  aktualny statut podmiotu składającego ofertę, a w przypadku jego braku inny aktualny  dokument potwierdzający zakres prowadzonej działalności i organy uprawnione do reprezentowania organizacji,

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w części IV pkt 2 lit. a;

3) umowy, o których mowa w części IV pkt 2 lit. b;

4) pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w części IV pkt 2 lit. c;

5)  dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 o których mowa w części IV pkt 2 lit. d;

6)  Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza   ponadto do oferty, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia o których mowa, z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w części IV pkt 2 lit. b;

7)  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych
w celach statutowych oferenta z obszarem, na których została złożona oferta.

8) Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

9) Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określnych w umowie.

10)  pisemne oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz wyodrębnionego rachunku dla środków otrzymanych z budżetu Powiatu;

11) informację dotyczącą zasad zapewnienia zastępstwa, w przypadku, gdy osoba udzielająca świadczenia  nie będzie w stanie osobiście  udzielać nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

3. Do oferty mogą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia organizacji w realizacji zadania objętego niniejszym konkursem.

 

4. W przypadku zaoferowania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w większym wymiarze niż wymagane w części II pkt 2 niniejszego ogłoszenia oraz zaoferowania urządzeń do korzystania w czasie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do oferty należy dołączyć w tym zakresie stosowne oświadczenia.

 

5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność    
  z oryginałem.

 

6. Oferta złożona bez zachowania wymogów określonych w  niniejszej części nie jest ofertą  prawidłową i kompletną.

 

Część X. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Opoczyńskiego powoła komisję konkursową.

2. Komisja, o której mowa w pkt 1 oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym,  z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty podlegające odrzuceniu z powodu braków formalnych, których organizacja  nie usunie w terminie wskazanym przez Komisję, o której mowa w pkt 1 w wezwaniu do ich usunięcia pod rygorem odrzucenia oferty. Dopuszcza się możliwość wezwania do usunięcia braków w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej w terminie 5 dni.

4. Przy ocenie formalnej komisja bada czy oferta spełnia następujące kryteria formalne:

 

1)      czy została złożona w terminie

2)      czy jest prawidłowa, w tym kompletna

3)      czy została złożona przez uprawniony podmiot

skala ocen: tak/nie

5. Przy dokonywaniu oceny merytorycznej ofert będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:

a) ocena  wyników i  osiągnięć  organizacji w realizacji zadania objętego konkursem w ramach prowadzonej  dotychczas przez nią w tym zakresie działalności, skala ocen: od 0 do 10 punktów 

b) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie  realizować zadanie publiczne, skala ocen: od 0 do 10 punktów

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania

skala ocen: od 0 do 5 punktów

d) doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji prawnej skala ocen: od 0 do 5 punktów

e) prowadzenie Punktu dłużej niż ustawowo wymagane 4 godziny dziennie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu skala ocen: od 0 do 10 punktów

f) sposób i zakres promocji zadania skala ocen: od 0 do 10 punktów

 

6. Komisja konkursowa dla każdej złożonej oferty wypełnia  Kartę Oceny Formalnej, na której rejestruje wspólną ocenę wszystkich członków Komisji oraz Kartę Oceny Merytorycznej, na której rejestruje się ilość punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków oraz sumę wszystkich punktów przyznanych ofercie.

 

7. Po dokonaniu  oceny ofert Przewodniczący Komisji, niezwłocznie, przekazuje wyniki oceny Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

 

8. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wynikami oceny ofert, o których mowa w pkt 6, dokonuje wyboru najlepszej oferty lub konkurs unieważnia.

 

9. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  unieważnia postępowanie konkursowe jeżeli:

1)  nie złożono żadnej oferty,

2)  żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu,

3) wskutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych zajdzie konieczność przeprowadzenia konkursu według nowych zasad, a przepisy przejściowe nie rozstrzygną tej kwestii odmiennie.

 

10. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 15grudnia 2018 r.

 

11. O wynikach konkursu poinformuje się zainteresowanych oraz opinię publiczną w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego – bip.opocznopowiat.pl, na stronie internetowej Powiatu Opoczyńskiego – www.opocznopowiat.pl.  Uczestnicy konkursu o wynikach konkursu mogą zostać również poinformowani pisemnie drogą elektroniczną.

 

Część XI. Umowa:

Z organizacją, która zostanie wyłoniona w niniejszym konkursie zostanie zawarta umowa
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 roku” lub „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w 2019 roku”.

Umowa, o której wyżej mowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowienia dotyczącego dopuszczenia dokonywania zmian zawartej mowy jeżeli będzie to  uzasadnione okolicznościami zaistniałymi po zawarciu umowy, a nie spowodują one ograniczeń w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ani nie spowodują naruszenia zasady uczciwej konkurencji, a także odrębności wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dopuszczalne będą w szczególności zmiany związane ze zmianą godzin i miejsca udzielania świadczenia.

 

Na realizację, w roku 2016, zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016” przeznaczone zostały środki
w wysokości 59.946,00zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

 

Na realizację, w roku 2017, zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017” przeznaczone zostały środki
w wysokości 60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

Na realizację, w roku 2018, zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2018” przeznaczone zostały środki
w wysokości 60.725,88zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.