Opoczno

Środa/22.1.2020
|Dominiki, Mateusza, Wincentego
1.jpg
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  - mgr inż. Agnieszka Karlińska
adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel.(44) 741 49 95
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01
e-mail:

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - "GN"-zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywałaszczaniem nieruchomości, realizacją zadań państwowej słuźby geodezyjnej i kartograficznej.


Do podstawowych zadań Wydziału należy  w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
1) opracowywaniem projektu rocznego planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz sprawozdań z wykonania zadań gospodarowania Funduszem; 
2) dysponowaniem środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
    i  Kartograficznym,
3) koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów;
4)w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:
a) prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym kontrola 
opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym
ednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym;
b) zakładaniem osnów szczegółowych;
c) zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej;
d) prowadzeniem spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i    magnetycznych,
e) prowadzeniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o    terenie,
f) prowadzeniem ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia;
5) w zakresie Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków:
a) prowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i    tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
b) zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
c) wprowadzaniem zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów    prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów    notarialnych,
d)  prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
e) wydawaniem odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których    władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokali wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
f) zawiadamianiem Sądu prowadzącego Księgi Wieczyste, organy podatkowe, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej o zmianach danych ewidencyjnych nieruchomości wynikających z założenia, aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych osób i jednostek, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona, 
g) zapewnieniem gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków  na      zasadach określonych w odrębnych  przepisach prawnych, 
h) sporządzaniem gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją    gruntów i budynków.
6)w zakresie Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami:
a) tworzeniem oraz gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem
   nieruchomości Skarbu Państwa,
b) podejmowaniem czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości
Skarbu Państwa i składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla przedmiotowych    nieruchomości;
c) dokonywaniem czynności związanych z udzielaniem darowizn nieruchomości Skarbu
   Państwa na cele publiczne oraz  między Skarbem Państwa i jednostką samorządu    Terytorialnego,
d) dokonywaniem czynności związanych z udzielaniem darowizn nieruchomości powiatu 
   na cele publiczne oraz  na rzecz Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
e) prowadzeniem spraw dotyczących   rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed
   upływem ustalonego okresu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości 
   w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie,
f) sporządzaniem i podawaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu
   Państwa lub Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie, wiecztste    użytkowanie , najem lub dzierżawę,
g) ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości     Skarbu Państwa lub Powiatu,
h) prowadzeniem spraw dotyczących zbywania w drodze bezprzetargowej nieruchomości
   Skarbu Państwa lub Powiatu,
i)  ustanawianiem trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej,
j)  wydawaniem decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
k) udzielaniem lub pozbawianiem bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
   wieczystego oraz udzielanie lub żądanie zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży    nieruchomości, 
l) naliczaniem i aktualizacją opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
   nieruchomości i trwałego zarządu;
ł) opiniowaniem podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
   dokonywanego z urzędu;
m) prowadzeniem postępowania wywłaszczeniowego;
n) ustalaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub przyznanie
   nieruchomości zamiennej;
o) przygotowywaniem projektów decyzji  dotyczących ograniczenia sposobu korzystania 
   z nieruchomości w związku z budową urządzeń komunalnych;
p) przygotowywaniem projektów zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na
   poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobyciu kopalin stanowiących własność Skarbu
   Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody;
r) udzielaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej
   lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
s) prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, zwrotem
   odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej, oraz  rozliczeniami  z tytułu
   zwrotu i terminami zwrotu;
t) oddawaniem w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nieruchomości
   stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe,
u)  przygotowywaniem na wniosek osoby fizycznej  projektu decyzji o przekształceniu
    prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenie opłat zaprzekształcenie,
w)  składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości
    przejętych na cele reformy rolnej,
z) przygotowywaniem projektów decyzji zezwalających  na nadanie resztówki,
za) prowadzeniem spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
zb) prowadzeniem spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem w użytkowanie
    Polskiemu Związkowi Działkowiczów gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych   
w   miejscowych   planach   zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe,
zc) prowadzeniem  spraw związanych z  stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o     oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom,
    osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym,
zd) prowadzeniem spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów         wchodzącym w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie    zagospodarowania     przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy 
    i zagospodarowania terenu,
ze) występowaniem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie     nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu     zadań własnych,
zf) prowadzeniem zasobu akt postępowania uwłaszczeniowego i nadawanie klauzuli  wykonalności aktom własności ziemi,
zg) prowadzeniem spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki  gruntu     i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za  rentę,
zh) wyrażaniem zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości     przez państwową lub samorządową osobę prawną,
zi) prowadzeniem spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego
    zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
zj) przygotowywaniem projektu decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej     w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa     państwa,
zk) prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o     zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu  na zakwaterowanie przejściowe,
zl) ustalaniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
zł) ustalaniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu     obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we     wspólnocie,
7) w zakresie Stanowiska ds. scaleń i wymiany gruntów:
a) prowadzeniem postępowań scaleniowych i wymiennych;
8) realizacją zadań dotyczących nieruchomości, należących zgodnie z przepisami ustawy z    dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w    zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) do właściwości organów    powiatu;
9) w zakresie zadań wspólnych kontrola przestrzegania przepisów Prawa geodezyjnego i kart.

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.