Opoczno

Niedziela/26.1.2020
|Lutosława, Normy, Pauliny
2.jpg
Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem


Wydziałem kieruje-mgr inż. Grażyna Wielgus - Sekretarz Powiatu
adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel. (44) 741 49 88
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01
 
e-mail:
e-mail:
e-mail:

 

Wydział zapewnia organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu Powiatu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników oraz realizację zadań dotyczących problematyki wojskowej i obsługi prawnej Starostwa oraz zadań dotyczących inwestycji i zamówień publicznych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
- opracowywanie projektu statutu powiatu i jego nowelizacji,
- opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu
  pracy Starostwa oraz kontrola ich przestrzegania,
- inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, wnioskowanie
  w sprawie zmian organizacyjnych i wykonywanie zadań wynikających z przyjętych
  zmian,

- wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, w tym jednolitego
rzeczowego wykazu akt;
- prowadzenie ewidencji porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
- przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego,- obsługa organizacyjno - techniczna posiedzeń Zarządu Powiatu, protokołowanie,

prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu,
- prowadzenie sekretariatów-wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
- nadzór i koordynacja nad działalnością kontrolną zewnętrzną i wewnętrzną realizowaną
 przez komórki organizacyjne Starostwa oraz  prowadzenie kontroli wydziałów i jednostek

 organizacyjnych powiatu w zakresie spraw należących do właściwości wydziału,
- opracowanie analizy z kontroli audytu wewnątrz,
- prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Starostwa,
-przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze
 Starostą i Wicestarostą,
-koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
- prowadzenie Archiwum Zakładowego,
- prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
- prowadzenie biblioteki Starostwa,
- przygotowywanie projektów pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na
obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
- obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
-wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
- administrowanie budynkami Starostwa, prowadzenie ewidencji   majątku trwałego (inwentaryzacja),
-zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz   ochrony przeciwpożarowej,
- zabezpieczenie mienia Starostwa,
- prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa,
- załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami, w tym prowadzenie rejestru pieczęci,
- gospodarowanie drukami i formularzami, prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
- gospodarowanie taborem samochodowym
- zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
- zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej,
- informowanie Zarządu Powiatu, Starosty, dyrektorów Wydziałów o zmianach
w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu,
-opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń i decyzji Starosty,
-sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,
-opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
-wykonywanie zastępstwa procesowego Powiatu w sprawach dotyczących działania Zarządu,
- wykonywanie zastępstwa procesowego Starosty w tym wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego
i  kierowników jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów
(kierowników) powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
- prowadzenie kontrolki rozliczeń czasu pracy, planu urlopów wypoczynkowych, ewidencji wyjazdów służbowych oraz ewidencji prac wykonywanych poza normalnymi godzinami pracy,
-prowadzenie ewidencji kontroli zwolnień lekarskich,
-prowadzenie ewidencji upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
- prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,służba przygotowawcza,
-prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz  opracowywanie w tym zakresie analiz,
-kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych, na ich wniosek,
-prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład 
pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym,

-opracowywanie projektów decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
- obsługa informatyczna Starostwa,
-organizowanie i prowadzenie zamówień publicznych


 
 
 
 
Wyślij link mailem