Opoczno

Sobota/25.1.2020
|Miłosza, Pawła, Tatiany
1.jpg
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej -mgr Adam Miśkiewicz

adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel.(44) 741 49 93
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01
e-mail:

 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - "AB"- realizuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej zastrzewżone do właściwości Starosty oraz inne zadania publiczne dotyczące realizacji inwestycji budowlanych zastrzeżone do właściwości powiatu


Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

1) badania zgodności projektu budowlanego z  ustaleniami wynikającymi z miejscowych
    planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 
    i zagospodarowania terenu w przypadku barku takich planów oraz  wymaganiami ochrony
    środowiska,
2) badania projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami w tym przepisami
     techniczno – budowlanymi,
3) badania kompletności projektu budowlanego i posiadania odpowiednich opinii, uzgodnień,
     pozwoleń  oraz informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) sprawdzania wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 
     budowlane i legitymującą się zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby
     samorządu zawodowego,
5) udzielania bądź odmowy udzielenia  zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – 
     budowlanych na podstawie upoważnienia właściwego ministra,
6) nakładania na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
    oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
7) przygotowywania projektów pozwoleń na budowę lub projektów decyzji odmawiających
    wydania pozwolenia, 
8) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie 
    objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
9) zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładania obowiązku
     uzyskania pozwolenia na budowę,
10)przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
11) nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
12) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 
       i zatwierdzania projektu budowlanego;
13) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
14) prowadzenia rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów
      objętych pozwoleniem na budowę;
15) przygotowywania projektów decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej
       osoby;
16) nakładania obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej
      inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;
17) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 
      sąsiedniej nieruchomości wraz z określeniem granic  niezbędnej potrzeby oraz warunków 
      korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
18) przygotowywania projektów pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
      budowlanego lub jego części,
19) prowadzenia   analiz  i   studiów  z  zakresu  zagospodarowania przestrzennego
      odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
20) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
21) potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów
      ustanowienia odrębnej własności lokali,
22) potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu
      jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
23)Zespołu ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji 
      inwestycji celu publicznego tj.
      - przygotowywanie projektów postanowień w sprawach uzgodnień projektów decyzji        ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji owarunkach zabudowy,
24)postępowań administracyjnych i opracowywania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
      drogi powiatowej lub gminnej.
 
 
 
 
Wyślij link mailem