Opoczno

Czwartek/27.2.2020
|Gagrieli, Liwii, Leonarda
3.JPG
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem


Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Wydziału-mgr Maria Sołtysiak
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel.(44) 741 49 90
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01
e-mail:
e-mail:

 

Centrum informacji o środowisku

Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych – „OŚZ”- prowadzi

sprawy z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób

niepełnosprawnych oraz sprawy dotyczące ochrony środowiska i leśnictwa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) w zakresie Zespołu ds. Ochrony Środowiska:

a) realizacja zadań dotyczących gospodarki wodnej wynikających w szczególności z

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm)

w tym w szczególności:

- prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej,

- prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,

-prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem przez Radę Powiatu, w drodze

uchwały, powszechnego korzystania z wód,

- przygotowywanie projektów decyzji dotyczących szczegółowych zakresów i terminów

wykonywania obowiązków związanych z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów,

- prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed powodzią,

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości partycypacji w kosztach

utrzymania wód lub urządzeń wodnych, przez podmioty które poprzez wprowadzanie do

nich ścieków lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych

wód i urządzeń,

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

b) realizacja zadań dotyczących rybactwa śródlądowego w tym w szczególności:

- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

- wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sieciowych połowów rybackich,

- rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

- prowadzenie spraw związanych z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej przez Radę

Powiatu oraz nadaniem jej regulaminu,

c) realizacja zadań dotyczących gospodarki leśnej w tym w szczególności:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

- prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem wykonania na koszt nadleśnictw,

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu

Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych

lasów,

- prowadzenie spraw dotyczących zalesiania gruntów porolnych,

- przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na

częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności

Skarbu Państwa,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakazujących właścicielom lasów

wykonanie obowiązków i zadań, których nie wykonują mimo, że wynika to z przepisów,

uproszczonych planów urządzania lasów lub decyzji,

- cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu

Państwa,

- opracowywanie projektów wniosków o uznanie przez wojewodę lasu za ochronny,

- przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zadań gospodarczych dla właścicieli

lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu

Państwa,

- prowadzenie spraw związanych ze zleceniem wykonania uproszczonych planów

urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, rozpatrywaniem

zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do projektów tych planów, zatwierdzaniem

uproszczonych planów urządzania lasów,

- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie

stanowiących własności Skarbu Państwa,

- przygotowywanie projektów decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem

urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela,

- prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o przekazanie na rzecz osób

prawnych lub jednostek organizacyjnych gruntów oraz budynków i budowli wraz z

gruntem niezbędnym do korzystania z nich będących w zarządzie Lasów Państwowych,

nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

- dokonanie oceny udatności upraw leśnych,

d) realizacja zadań dotyczących prawa łowieckiego w tym w szczególności:

- sprawy związane z wydawaniem decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

- wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie

w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,

- przygotowywanie projektów zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie

chartów rasowych lub ich mieszańców,

- prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na

wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

- przygotowywanie projektów zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w

przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i

użyteczności publicznej wydawanych w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim,

e) realizacja zadań dotyczących postępowania z odpadami w tym w szczególności:

- przygotowywanie projektów decyzji w zakresie wytwarzania i składowania odpadów,

- przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi w sprawach niezastrzeżonych na rzecz innych organów,

- przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami,

- prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbierania lub transportu odpadów,

- opracowywanie projektów pozwoleń na użytkowanie składowisk odpadów,

- przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowisk

odpadów,

- opracowywanie projektów decyzji na składowanie odpadów niebezpiecznych na

wydzielonych częściach innych składowisk,

- opracowywanie projektów decyzji dotyczących zamykania składowisk,

- egzekwowanie przestrzegania ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach,

f) realizacja zadań dotyczących prawa ochrony środowiska w tym w szczególności:

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

- prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych,

- udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony środowiska,

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących programów ochrony

środowiska, zakazu lub ograniczania używania jednostek pływających lub niektórych ich

rodzajów na określonych zbiornikach oraz wodach płynących oraz projektów innych

uchwał w sprawach z zakresu ochrony środowiska,

- ochrona środowiska przy zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji,

- przygotowywanie projektów pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska w sytuacji,

gdy emitowany hałas przekracza dopuszczalne poziomy,

- sporządzanie map akustycznych,

- cofanie lub ograniczanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,

- opracowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych,

- wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji,

- wydawanie (cofanie i ograniczanie) pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych

do środowiska w przypadkach określonych w odrębnych przepisach,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uczestnictwo we

wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla,

g) realizacja zadań dotyczących ochrony przyrody w tym w szczególności:

- prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom handlu na podstawie

przepisów Unii Europejskiej,

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew wolnostojących w odniesieniu do

nieruchomości będących własnością gmin,

- przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność

sygnalizatorów i pociągów lub eksploatacji urządzeń kolejowych, albo powodujących

zaspy śnieżne,

- przygotowywanie propozycji odszkodowania za usunięcie drzew lub krzewów w

przypadku braku umowy pomiędzy stronami,

h) realizacja zadań dotyczących ochrony zwierząt w tym w szczególności:

- wydawanie opinii poprzedzających wydanie przez wojewodę zezwolenia na

pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok,

i) realizacja zadań dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym w

szczególności:

- prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na

cele nierolnicze, w szczególności dotyczących zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z

produkcji, naliczaniem opłat oraz decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania,

- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji pod

względem ochrony gruntów rolnych,

- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod

względem ochrony gruntów rolnych,

- przeprowadzanie kontroli wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i

leśnych;

2) w zakresie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych:

a) realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia, w tym w szczególności:

- nadzór nad zgodnością działań zakładu opieki zdrowotnej z przepisami prawa, statutem i

regulaminem organizacyjnym,

- nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem zakładu opieki zdrowotnej,

- organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy

kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz sprawy

związane z nawiązaniem z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej stosunku pracy na

podstawie powołania lub umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej oraz rozwiązaniem

stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,

-czynności związane z tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub przekształceniem zakładu

opieki zdrowotnej,

- przygotowanie projektu uchwały o powołaniu, odwołaniu rady społecznej przy zakładzie

opieki zdrowotnej lub dokonaniu zmian w jej składzie,

- podejmowanie działań promujących zdrowie i edukację zdrowotną na terenie Powiatu,

-opracowanie projektów uchwał organów powiatu wynikających z ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 11, poz. 654) z wyjątkiem

przypisanych innemu wydziałowi.

- opracowywanie projektów decyzji o wydaniu zwłok do celów naukowych,

- powoływanie osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i

chowaniu zmarłych,

- opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie rozkładów godzin pracy

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie kierowania osób do

Zakładu Opiekuńczego- Leczniczego,

b) realizacja zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób

niepełnosprawnych w tym w szczególności:

- opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu określającej zadania, na które zostają

przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaną pomocą ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym w szczególności: przyznania jednorazowych

środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do

spółdzielni socjalnej oraz przyznawaniem pracodawcom zwrotu kosztów adaptacji

pomieszczeń zakładu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przyznawaniem

zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcom, którzy zatrudnili osobę

niepełnosprawną,

-powoływanie i odwoływanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Opocznie oraz jego obsługa administracyjno-biurowa,

- powoływanie i odwoływanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

w Opocznie oraz prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Rady.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem