Opoczno

Czwartek/27.2.2020
|Gagrieli, Liwii, Leonarda
1.jpg
Wydział Komunikacji i Transportu
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem


Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu- mgr inż. Jarosław Bielecki
adres:26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel. (44) 741 49 92
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01
e-mail:Wydział Komunikacji i Transportu -"WK"-zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu ruchu drogowego, dróg publicznych, kolei i transportu drogowego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:  
l) w zakresie ruchu drogowego:
a) rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
     oraz nalepek kontrolnych na szybę,
b) czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem  pozwoleń  czasowych, czasowych
   zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych na tablice tymczasowe;
c) wycofywaniem pojazdów czasowo z ruchu, przyjmowaniem dowodów rejestracyjnych i tablic    
d) przyjmowaniem   pozwoleń   czasowych   i   tymczasowych   tablic rejestracyjnych po    upływie terminu czasowej rejestracji,
e) wpisywaniem w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
 o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
f) dokonywaniem wpisów zmian w aktach pojazdu oraz w ewidencji pojazdów o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
g) wydawaniem decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów w przypadku przekazania ich w celu
utylizacji do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany  za granicą lub zbyty za granicę, udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie własności,
h) kierowaniem pojazdów na  dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego
   przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony    środowiska, uczestniczyły w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze    elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub  w celu ustalenia parametrów pojazdu,    niezbędnych do rejestracji pojazdu,
i) wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów;
j) wydawaniem za opłatą dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi (praw jazdy),
k) kontrolą spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów    mechanicznych;
l) wydawaniem decyzji kierujących na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania    pojazdami;
ł)  wydawaniem decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem
   w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
m) przyjmowaniem   od jednostek   upoważnionych   do przeprowadzania   badań 
   technicznych   zatrzymanego   dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
n) przyjmowaniem od Policji zatrzymanego prawa jazdy i wydawaniem dokumentu po ustaniu    przyczyny zatrzymania,
o) przyjmowaniem zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez    prokuratora, sąd, 
p) wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
r) prowadzeniem spraw związanych z komisyjnym sprawdzeniem znajomości zagadnień w zakresie    transportu drogowego taksówką;
s) zwracaniem dowodu rejestracyjnego po ustaleniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie
t) wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz    decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu    przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
u) prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów
o  wymiarach, naciskach osi  lub masie większych od dopuszczalnych,
w) prowadzeniem  spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie  z dróg w sposób    szczególny;
z) opracowaniem projektu uchwały Rady Powiatu wprowadzającej zakaz pędzenia zwierząt na    drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
za) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy;
zb) wydawaniem osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej karty parkingowej    potwierdzającej uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących    zakazu ruchu lub postoju w określonym zakresie, 
zc) przyjmowaniem od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w ewidencji kierowców o    zmianie miejsca zamieszkania; 
zd) przyjmowaniem od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawaniem wtórników    prawa jazdy, przyjmowaniem wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
ze) wprowadzaniem obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulce, w drodze uchwały    Rady Powiatu;
zf) dokonywaniem wpisów w ewidencji, aktach pojazdu i dowodzie rejestracyjnym, że na    pojeździe jest ustanowiony zastaw rejestrowy czy zajęcie komornicze,
zg) anulowaniem wpisów o zastawie rejestrowym na pojeździe lub zajęciu komorniczym,
zh) wydawaniem kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,    wydawanie wtórników tych dokumentów,
zi) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz    wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i    skreślaniem  przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
zj) nadzorem i przeprowadzaniem okresowych kontroli działalności stacji kontroli pojazdów;
zk) wydawaniem i cofaniem diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych    pojazdów,
zl) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz    wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia    kierowców i skreślaniem przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
zł) dokonywaniem wpisów i skreśleniem z ewidencji instruktorów oraz wydawaniem  legitymacji    instruktorów nauki jazdy;
zm) prowadzeniem spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ośrodkami szkolenia    kierowców,
zn) wyznaczaniem jednostki do usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela w przypadkach    ustawowo określonych  oraz wyznaczaniem  parkingu strzeżonego, na który usuwane są    przedmiotowe pojazdy,
zo) prowadzeniem spraw dotyczących sprawozdań dla potrzeb: GUS, urzędu skarbowego, organów    podatkowych dot. środków transportowych, WKU;
2) w zakresie dróg publicznych, kolei i transportu drogowego:
a) nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie    zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu,
b) nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu Powiatu    dotyczących opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich oraz  opinii w    sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
c) opracowywaniem  analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w    transporcie drogowym wykonywanego na obszarze powiatu;
d) uzgadnianiem projektów rozkładów jazdy w przypadku gdy dana linia komunikacyjna    przebiega przez obszar powiatu;
e) ograniczaniem obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub
   bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej – w odniesieniu do
   powiatowego transportu drogowego,
f) wyrażaniem zgody i określaniem warunków ograniczania obowiązków przewozu przez    przewoźnika, 
g) prowadzeniem spraw z zakresu nakładania na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy 
   na wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne w wypadku klęski żywiołowej,
h) przygotowaniem projektów uchwały Rady Powiatu dotyczącej przepisów porządkowych
   związanych z przewozem osób i bagażu  środkami zbiorowego transportu powiatowego,
i) wydawaniem zezwoleń na krajowy regularny i regularny specjalny zarobkowy przewóz osób    pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na obszarze powiatu;
j) uzgadnianiem  zezwoleń na prowadzenie regularnych i regularnych specjalnych przewozów na    linii komunikacyjnej przebiegającej przez obszar powiatu,
k) wydawaniem decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji w razie:
   - śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje i wstąpienia na jej miejsce    spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki      jawnej lub spółki komandytowej,-  połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z    odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego licencje,
l) wydawaniem licencji na krajowy drogowy przewóz osób lub rzeczy dla przedsiębiorców;
ł) przygotowywaniem projektów decyzji o usunięciu drzew lub krzewów  utrudniających    widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących    zaspy śnieżne,
m) przygotowywaniem propozycji odszkodowania za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku     braku umowy stron,
n) wydawaniem dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających fakt zgłoszenia prowadzenia    krajowych przewozów drogowych, osób i rzeczy, wykonywanych na potrzeby własne, jako    działalności pomocniczej w stosunku do działalności podstawowej,
o) przeprowadzaniem kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania    transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie    drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia czy zaświadczenia.

 
 
 
 
Wyślij link mailem