Opoczno

Czwartek/04.6.2020
|Christy, Helgi, Karola
3.JPG
Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
27-03-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

 

REGULAMIN

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatu Opoczyńskiego

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Opocznie działa na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm).

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego współdziała z innymi centrami zarządzania kryzysowego, służbami, strażami, i inspekcjami, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz osobami.

3. Zasięg działania PCZK obejmuje administracyjny obszar Powiatu Opoczyńskiego.

4. Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określa w szczególności:

1) Zadania;

2) Funkcje;

3) Strukturę organizacyjną;

4) Tryb pracy;

5) Wyposażenie.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opocznie;

2) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opocznie;

3) Sekretarz Powiatu – należy przez to rozumieć Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego;

4) Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Opocznie;

5) Szefie Zespołu – należy przez to rozumieć Starostę Opoczyńskiego;

6) WCZK – należy przez to rozumieć Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi;

7) Dyżurnym – należy przez to rozumieć pracownika Centrum pełniącego dyżur;

8) Zarządzaniu Kryzysowym – należy przez to rozumieć działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej;

9) Sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuacje będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

10) Stałym dyżurze – należy przez to rozumieć Stały Dyżur Starosty Opoczyńskiego;

11) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Opoczyński.

 

II. Zadania PCZK

 

1. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) Opracowywanie i przesyłanie raportów dobowych i doraźnych dla potrzeb WCZK;

3) Przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń o zagrożeniach i prowadzonych działaniach w celu zapobieżenia ich skutkom;

4) Zbieranie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach od służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów;

5) Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej (w tym m. in: WCZK, centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich powiatów, gminami);

6) Nadzór oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

7) Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

8) Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

9) Obsługa sieci radiowej i innych systemów teleinformatycznych na potrzeby PCZK;

10) Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;

11) Gromadzenie informacji i aktualizacja baz danych o zagrożeniach, oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

12) Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

13) Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę i Sekretarza Powiatu.

2. Na Centrum spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

 

 

 

 

III. Funkcje PCZK

 

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni następujące funkcje:

1) Centrum dowodzenia Starosty;

2) Ośrodka analityczno – planistycznego;

3) Ośrodka sytuacyjnego;

4) Centrum informacyjno – alarmowego.

 

IV. Struktura organizacyjna

 

1. W skład Centrum wchodzą:

1) Sekretarz Powiatu, który podlega bezpośrednio Staroście;

2) Pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

V. Tryb pracy

 

1. Obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opocznie.

2. Centrum kieruje Sekretarz Powiatu, a w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Centrum wyznaczonemu zastępcy.

3. Pracownik pełniący dyżur w godzinach pracy Starostwa wykonuje zadania wynikające z Regulaminu Pracy Starostwa oraz zadań PCZK.

4. Po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego oraz w dni wolne od pracy dyżurny pełni dyżur domowy w systemie tygodniowym, według wcześniej zatwierdzonego przez Sekretarza Powiatu miesięcznego Harmonogramu pracy.

5. Harmonogram, o którym mowa w pkt. 4 przygotowuje i zatwierdza Sekretarz Powiatu.

6. Jeżeli sytuacja tego wymaga (awaria sprzętu, polecenie przełożonego i inne nieprzewidziane zdarzenia) dyżurny udaje się niezwłocznie do siedziby PCZK, aby tam prowadzić dalszy ciąg podjętych wcześniej działań.

7. Czynności osoby pełniącej dyżur to:

1) Dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie Powiatu;

2) Przygotowywanie i przesyłanie Raportów dobowych, oraz doraźnych do WCZK;

3) Przyjmowanie informacji o udziale służb ratowniczych w zdarzeniu z terenu Powiatu:

a) zanotowanie treści otrzymanego sygnału o zdarzeniu;

b) zanotowanie nazwiska osoby przekazującej informację, jej funkcje i numer telefonu;

c) zanotowanie nazwiska i numeru upoważnienia w przypadku przekazywania decyzji przez osobę upoważnioną (stały dyżur);

d) w zależności od sytuacji:

- przekazanie otrzymanej informacji o zdarzeniu do WCZK oraz do właściwego terytorialnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub osobie wyznaczonej przez Wójta/Burmistrza;

- przekazanie otrzymanej informacji o zdarzeniu do właściwej służby, inspekcji i straży;

- natychmiastowe powiadomienie o otrzymanej informacji Sekretarza oraz Starostę Opoczyńskiego i postępowanie zgodnie z ich poleceniami;

- zapewnienie ciągłego przekazywania informacji i obiegu dokumentacji;

4) Monitoring zdarzenia i prowadzonych działań przez właściwe służby, inspekcje i straże w celu usunięcia zagrożenia;

5) Na polecenia Starosty informowanie członków PZZK o jego zwołaniu;

6) Prowadzenie działań w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

7) Przekazywanie informacji w ramach stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

8) Nawiązywanie łączności radiowej w dni robocze z WCZK, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz służbami;

9) Dokumentowanie prowadzonych w ramach stałego dyżuru czynności oraz przygotowanie informacji zbiorczej za okres pełnionego dyżuru.

8. Czynności dyżurnego przyjmującego dyżur:

1) Zapoznanie się z sytuacją na terenie powiatu opoczyńskiego, miejscem pobytu Starosty, otrzymanymi zadaniami oraz pisemnym raportem z pełnionego tygodniowego dyżuru;

2) Przyjęcie wyposażenia technicznego od osoby zdającej dyżur;

3) Sprawdzenie funkcjonowania przyjmowanego wyposażenia Centrum;

4) Potwierdzenie faktu przyjęcia dyżuru (wyszczególniając stwierdzone braki i udogodnienia).

9. Osoba zdająca dyżur zobowiązana jest:

1) Przekazać informację z przebiegu pełnionego dyżuru osobie przyjmującej dyżur;

2) Zapoznać osobę przyjmującą dyżur z sytuacją na terenie powiatu opoczyńskiego oraz otrzymanymi zadaniami;

3) Przekazać osobie przyjmującej dyżur wszystkie sprawy nie załatwione i wskazać sposób ich załatwienia;

4) Poinformować osobę przyjmującą dyżur o miejscu pobytu Starosty oraz o wydanych przez niego dyspozycjach.

10. Do zadań Sekretarza Powiatu w zakresie funkcjonowania Centrum należy:

1) Organizowanie pracy Centrum oraz sprawowanie nadzoru w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania dyżuru;

2) Nadzór nad przygotowaniem i przekazywaniem Raportów dobowych i doraźnych do WCZK;

3) Wydawanie poleceń dyżurnym w sprawach związanych z pełnieniem dyżurów w PCZK;

4) Nadzór na prowadzoną w ramach działalności Centrum dokumentacją dyżuru;

5) Nadzór na opracowywanymi na podstawie meldunków zbiorczych informacjami dla Starosty;

6) Czuwanie nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej w zakresie działań wykonywanych przez Centrum;

7) Opracowywanie regulaminu organizacji prac Centrum;

8) Zawiadomienie Starosty o zajściu sytuacji kryzysowej oraz podwyższaniu gotowości obronnej państwa;

9) Dbałość o zapewnienie właściwego wyposażenia technicznego Centrum.

 

VI. Wyposażenie

 

1. Pracownik pełniący dyżur jest wyposażony w:

1) W godzinach pracy:

- telefon stacjonarny (44 7361510);

- telefon komórkowy (695310800);

- radiotelefon stacjonarny pracujący w siedzi zarządzania Wojewody;

- fax (44 7361510);

- radiotelefony nasobne, pracujące w sieci powiatowych służb, inspekcji i straży;

- zestaw komputerowy podłączony do sieci internetowej;

- oprogramowanie specjalistyczne (ARCUS 2005);

- odbiornik radiowy;

- plany działania dotyczące zarządzania kryzysowego (m.in. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego) oraz dokumentację umożliwiającą realizację zadań.

2) Po godzinach pracy:

- telefon komórkowy (695310800);

- notebook podłączony do bezprzewodowej sieci internetowej;

- Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Opoczyńskiego (wersja elektroniczna) w notebooku;

- elektroniczny wykaz danych teleadresowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Starosta może w przypadkach uzasadnionych zmienić zasady działania PCZK.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem